Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje

Władze Spółki:

Zarząd

W skład Zarządu IV kadencji wchodzą:
Paweł Chudziński - Prezes Zarządu
Anna Graczyk - Wiceprezes Zarządu
Michał Fornal - Wiceprezes Zarządu

Kadencja Zarządu wynosi cztery lata, a rozpoczęła się 26.04.2016 r.

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej Spółki V kadencji, trwającej od 15 maja 2019 r., wchodzą:

Zbyszek Grocholski - Przewodniczący
Stanisław Tamm
Beata Kocięcka
Magdalena Pietruszewska – Wasilewska
Ryszard Bardzel
Grzegorz Podolski
Radosław Woszek
Jan Grabkowski

Kadencja Rady wynosi trzy lata

Walne Zgromadzenie

Struktura własnościowa Spółki ważna od 17 sierpnia 2017 r.

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA AQUANET SA


lp.AkcjonariuszIlość akcjiŁączna
wartość
akcji w zł
Udział %
w kapitale zakładowym
1Miasto Poznań867 663 723867 663 723,0077,3808
2Gmina Mosina74 518 98474 518 984,006,6458
3Miasto Puszczykowo40 659 83240 659 832,003,6262
4Gmina Czerwonak28 261 51228 261 512,002,5204
5Miasto Luboń25 527 23225 527 232,002,2766
6Gmina Suchy Las25 587 69325 587 693,002,2820
7Miasto i Gmina Murowana Goślina19 900 38419 900 384,001,7748
8Miasto i Gmina Kórnik25 189 46225 189 462,002,2465
9Miasto i Gmina Swarzędz13 449 52013 449 520,001,1995
10Gmina Brodnica236 520236 520,000,0211
11Osoby fizyczne -
uprawnieni pracownicy
(11 os.)
295 360295 360,000,0263

Łącznie1 121 290 2221 121 290 222,00100,0000Kompetencje organów Spółki: kompetencje są określone w rozdziale IV Statutu Aquanet SA

§ 22
1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. Powołanie członka Zarządu przez Radę Nadzorczą następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu postępowania konkursowego dotyczącego wyboru członków Zarządu. Regulamin postępowania konkursowego dotyczącego wyboru członków Zarządu, uchwalony przez Radę Nadzorczą, podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.
2. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. 
3. Wszyscy członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. 
4. Szczegółowe obowiązki i wynagrodzenie członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. Przy zawieraniu umów z członkiem Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza w drodze uchwały może upoważnić jej Przewodniczącego lub innego jej członka do podpisania umowy z członkiem Zarządu, o treści określonej w uchwale Rady Nadzorczej, podjętej na podstawie § 29 pkt 10).

§ 23
1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. 
2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają ustanowienia prokury i nie ograniczają praw prokurentów wynikających z przepisów o prokurze.

§ 24
1. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji trwającej 4 lata.
2. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Mandat członka Zarządu wygasa również na skutek odwołania ze składu Zarządu, rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie albo śmierci.
4. Członków Zarządu powołuje, zawiesza i odwołuje Rada Nadzorcza. Wybór członka Zarządu następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu postępowania konkursowego dotyczącego wyboru członków Zarządu.

§ 25
1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do właściwości pozostałych organów Spółki. 
2. Zarząd Spółki jest uprawniony do zbywania i nabywania w imieniu Spółki nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości i udziału w użytkowaniu wieczystym oraz innych środków trwałych, z zastrzeżeniem § 29 pkt 14) i 15). 
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, obecnych na posiedzeniu członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 
4. Zarząd działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.

§ 26
1. Zarząd zobowiązany jest między innymi do:
1) uchwalania Regulaminu działania Zarządu oraz Regulaminu Organizacyjnego Spółki,
2) zwoływania Walnych Zgromadzeń i przedkładania niezbędnych uchwał i dokumentów zgodnie z treścią Statutu Spółki,
3) informowania Rady Nadzorczej o sposobie wykonania prawa głosu na zgromadzeniach wspólników/walnych zgromadzeniach akcjonariuszy spółek, w których Spółka posiada udziały/akcje oraz podejmowanych na tych zgromadzeniach decyzjach.
2. Dodatkowe obowiązki informacyjne Zarządu względem Akcjonariuszy mogą być ustanowione uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

§ 27
W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Zarząd. 

§ 28
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 
2. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków. 
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata. 
4. Z zastrzeżeniem ust. 5, Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie. 
5. Pracownicy Spółki mają prawo wyboru:
1) dwóch członków Rady Nadzorczej w Radzie liczącej do sześciu członków;
2) trzech członków Rady Nadzorczej w Radzie liczącej od siedmiu do dziewięciu członków.
6. Członkowie Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 5, wybierani są w wyborach bezpośrednich i tajnych, przy zachowaniu zasady powszechności. Wynik wyborów jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia.
7. Rada Nadzorcza uchwala Regulamin, który określa tryb oraz zasady wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników. 
8. Członkowie Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 5, muszą spełniać kryteria, wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie kwalifikacji uprawniających do pełnienia funkcji w organie nadzorczym spółki z większościowym udziałem jednostki samorządu terytorialnego. 

§ 29
Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; 
2) ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku lub pokrycia straty;
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z działalności 
w danym roku obrotowym; 
4) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w punktach 1) i 2);
5) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz uchwalanie regulaminu postępowania konkursowego dotyczącego wyboru członków Zarządu;
6) wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Spółki w terminie do końca III kwartału pierwszego roku obrotowego okresu, dla którego następuje wybór firmy audytorskiej; 
7) reprezentowanie Spółki przy zawieraniu umowy z członkiem Zarządu oraz w sporze między Spółką a członkiem Zarządu, o ile nie zostanie powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia pełnomocnik, z zastrzeżeniem postanowień § 22 ust. 4; 
8) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, zgodnie z § 34;
9) określanie wysokości wynagrodzenia oraz wysokości świadczeń dodatkowych dla poszczególnych członków Zarządu – w granicach ustalonych przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z § 38 pkt 11);
10) ustalanie treści umowy zawieranej pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, na podstawie której będzie świadczył usługi zarządzania;
11) zatwierdzanie uchwalonego przez Zarząd Regulaminu działania Zarządu Spółki;
12) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej;
13) wyrażanie zgody Zarządowi na obejmowanie, nabywanie, zbywanie lub obciążanie udziałów lub akcji w innych spółkach;
14) wyrażanie zgody Zarządowi na nabywanie, zbywanie lub obciążanie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego o ile nie zostało to ujęte w zatwierdzonych planach działalności Spółki, a jednostkowa wartość transakcji przekracza kwotę 500.000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy);
15) wyrażanie zgody Zarządowi na dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, innych niż określone w pkt 14), w tym oddanie tych składników do korzystania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego lub wniesienia ich jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli jednostkowa wartość transakcji przekracza kwotę 500.000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy), o ile działania te nie zostały ujęte w zatwierdzonych planach działalności Spółki;
16) wyrażanie zgody na zbycie akcji imiennych Spółki stosownie do postanowień Statutu; 
17) wyrażanie zgody Zarządowi na zaciągnięcie zobowiązania jednorazowego lub sumy zobowiązań przewidzianych jedną umową o wartości przekraczającej 500.000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy), o ile nie zostało to ujęte w zatwierdzonych planach działalności Spółki;
18) wyrażanie zgody Zarządowi na zaciąganie przez Spółkę pożyczek, kredytów oraz emisję obligacji, w wysokości przekraczającej jednorazowo lub łącznie w danym roku obrotowym 5% (pięć procent) kapitału zakładowego, o ile nie zostało to ujęte w zatwierdzonych planach działalności Spółki;
19) wyrażanie zgody Zarządowi na udzielenie przez Spółkę pożyczki o wartości  przekraczającej jednorazowo lub łącznie w danym roku obrotowym 0,5% (pół procent) kapitału zakładowego, o ile nie zostało to ujęte w zatwierdzonych planach działalności Spółki;
20) wyrażanie zgody Zarządowi na dokonanie przez Zarząd darowizny w postaci środków pieniężnych lub składników majątku trwałego o wartości powyżej 15.000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy), o ile nie zostało to ujęte w zatwierdzonych planach działalności Spółki;
21) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki w tym Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A.; 
22) wyrażanie zgody Zarządowi na wprowadzenie w trakcie roku obrotowego nowych zadań inwestycyjnych do Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A., pod warunkiem wskazania przez Zarząd źródeł finansowania ich realizacji;
23) opiniowanie zawarcia innych, szczególnie ważnych dla Spółki umów, w szczególności gdy zawierana umowa zawiera ograniczenia lub zobowiązania rodzące skutki w zakresie praw i obowiązków Akcjonariuszy wynikających z posiadanych akcji; 
24) opiniowanie wniosków Zarządu do Walnego Zgromadzenia o podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
25) opiniowanie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części albo ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
26) wyrażanie zgody Zarządowi na tworzenie i likwidację spółek, oddziałów, zakładów lub przedstawicielstw przedsiębiorstwa Spółki, a także na nabywanie przedsiębiorstw 
i zorganizowanych części przedsiębiorstw;
27) opiniowanie łączenia, podziału, przekształcenia i likwidacji Spółki;
28) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Zarządu;
29) wyrażanie zgody Zarządowi na zawarcie przez Spółkę umowy na obsługę prawną, 
z wyłączeniem umów zastępstwa procesowego, jeżeli jednorazowo lub łącznie w trakcie roku obrotowego wartość tych umów przekroczy 100.000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy), o ile nie zostało to ujęte w zatwierdzonym planie działalności Spółki.

§ 30
1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Wybór dokonuje się bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu. 
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Regulaminu. 

§ 31
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy. 
2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu, Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek winien zawierać propozycję porządku obrad. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku, w przeciwnym wypadku posiedzenie zwołuje samodzielnie wnioskodawca, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. 
3. Zaproszenia na posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być przekazywane listem poleconym, pocztą kurierską, pocztą elektroniczną, lub faxem za potwierdzeniem ich dostarczenia, wysłanymi co najmniej 6 dni, a w szczególnych sytuacjach 3 dni, przed planowanym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej i powinny zawierać proponowany porządek obrad. Regulamin Rady Nadzorczej może szczegółowo określać tryb i czas przekazywania zaproszeń na posiedzenie Rady Nadzorczej oraz wskazywać sytuacje, kiedy możliwe jest telefoniczne zwołanie posiedzenia, bez zachowania terminu przekazania zaproszenia, jednakże z uwzględnieniem sposobu przekazania proponowanego porządku obrad. 
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się z ważnych przyczyn bez formalnego zwołania, o którym mowa w ust. 3, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i wezmą w nim udział. 
5. Na zaproszenie Rady Nadzorczej, w jej posiedzeniach mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Spółki lub inne osoby.

§ 32
1. Uchwała Rady Nadzorczej jest ważnie podjęta, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a wszyscy członkowie Rady zostali skutecznie powiadomieni o posiedzeniu.
2. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą bez odbycia posiedzenia, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały. Członkowie Rady, którzy oddali głos za przyjęciem uchwały w formie innej niż pisemna, potwierdzają swój głos na piśmie najpóźniej w terminie tygodnia od dnia jej podjęcia.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego. 
4. Rada Nadzorcza nie może podjąć uchwały w sprawach nie objętych proponowanym porządkiem obrad, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni na posiedzeniu i wyrażą na to zgodę. 

§ 33
1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. 
2. Jeżeli Rada Nadzorcza została wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami, każda grupa ma prawo delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. 
3. Do członków Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 380 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym zgody udziela Walne Zgromadzenie. 
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, przy czym obowiązani są do zachowania w tajemnicy kwestii związanych z obradami oraz informacji dotyczących Spółki, powziętych w związku z pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej. 

§ 34
1. Rada Nadzorcza nie ma prawa do wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki. 
2. Rada Nadzorcza może w drodze uchwały zawieszać z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych członków Zarządu. Rada może delegować, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, oraz ustalać wysokość ich wynagrodzenia oraz wysokość świadczeń dodatkowych, zgodnie z postanowieniami § 38 pkt 11). 
3. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat członka Rady Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia.

§ 35
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. 

§ 36
Każda akcja Spółki daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. 

§ 37
1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. 
2. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu. 
3. Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane Akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. 

§ 38
Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: 
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; 
2) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków; 
3) podejmowanie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty; 
4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz wybór Przewodniczącego Rady;
5) zatwierdzanie rocznego oraz wieloletnich planów działalności Spółki; 
6) tworzenie i przeznaczanie funduszy Spółki; 
7) wyrażanie zgody Zarządowi na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części albo ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; 
8) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób. Powyższe nie dotyczy umów zawieranych w ramach działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
9) wyrażanie zgody Zarządowi na zawarcie innych, szczególnie ważnych dla Spółki umów, w szczególności gdy zawierana umowa zawiera ograniczenia lub zobowiązania rodzące skutki w zakresie praw i obowiązków Akcjonariuszy wynikających z posiadanych akcji;
10) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
11) ustalanie zasad i maksymalnej wysokości wynagrodzenia członków Zarządu oraz określanie prawa do świadczeń dodatkowych;
12) zatwierdzanie regulaminu postępowania konkursowego dotyczącego wyboru członków Zarządu, uchwalonego uprzednio przez Radę Nadzorczą;
13) podejmowanie uchwał w sprawie łączenia, podziału, przekształcenia i likwidacji Spółki;
14) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej, uchwalonego uprzednio przez Radę Nadzorczą; 
15) wybór firmy audytorskiej do weryfikacji sprawozdania finansowego Spółki, jeżeli 
w wyznaczonym terminie nie dokona tego Rada Nadzorcza;
16) zmiana Statutu Spółki; 
17) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; 
18) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji;
19) podejmowanie uchwał w innych sprawach, zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia przez postanowienia niniejszego Statutu lub Kodeksu spółek handlowych.

§ 39
1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenie jest ważne, gdy jest na nim reprezentowane co najmniej 50% kapitału zakładowego. 
2. Jeśli Walne Zgromadzenie nie może podejmować uchwał z powodu braku kworum, niezwłocznie zwołane będzie następne Walne Zgromadzenie z tym samym porządkiem obrad. Takie Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów Kodeksu spółek handlowych. Wytworzył: Magdalena Szudrowicz (4 maja 2017)
Opublikował: Zofia Koszutska-Taciak (4 maja 2017, 14:44:11)

Ostatnia zmiana: Zofia Koszutska-Taciak (6 sierpnia 2019, 13:42:51)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2057

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij