Majątek, którym dysponuje Aquanet S.A.

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku i 31 grudnia 2018 roku

AKTYWA (w złotych)

WyszczególnienieRok bieżący 2019Rok poprzedni 2018
A. AKTYWA TRWAŁE2 592 816 918,922 524 288 860,71
I. Wartości niematerialne i prawne17 503 515,0017 077 887,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe2 542 606 687,772 478 099 692,34
III. Należności długoterminowe720 649,34639 041,67
IV. Inwestycje długoterminowe13 427 394,5113 784 644,36
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe18 558 672,3014 687 594,42
B. AKTYWA OBROTOWE435 269 215,61404 531 821,15
I. Zapasy3 439 486,851 871 919,02
II. Należności krótkoterminowe71 728 331,2373 183 074,52
III. Inwestycje krótkoterminowe349 560 507,69326 614 789,05
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
10 540 889,842 862 038,56
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy0,000,00
D. Udziały (akcje) własne0,000,00
AKTYWA RAZEM3 028 086 134,532 928 820 681,86


PASYWA (w złotych)

WyszczególnienieRok bieżący 2019Rok poprzedni 2018
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY1 648 291 993,451 619 571 414,08
I. Kapitał (fundusz) podstawowy1 121 290 222,001 121 290 222,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy498 281 192,08454 990 767,59
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny0,000,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe       0,000,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych0,000,00
VI. Zysk (strata) netto28 720 579,3743 290 424,49
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku
obrotowego (wielkość ujemna)
0,000,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY
NA ZOBOWIĄZANIA
1 379 794 141,081 309 249 267,78
I. Rezerwy na zobowiązania121 809 322,3199 288 787,40
II. Zobowiązania długoterminowe564 090 059,45614 167 434,85
III. Zobowiązania krótkoterminowe179426791,08168 913 066,37
IV. Rozliczenia międzyokresowe514 467 968,24426 879 979,16
PASYWA RAZEM3 028 086 134,532 928 820 681,86

metryczka


Wytworzył: Teresa Szymańska- Ociepa (11 marca 2020)
Opublikował: Zofia Koszutska-Taciak (12 maja 2017, 10:33:30)

Ostatnia zmiana: Zofia Koszutska-Taciak (12 marca 2020, 10:13:32)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2527