Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Aquanet S.A. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony internetowej BIP - Aquanet S.A..

Data publikacji strony internetowej: 2017-03-08.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-14.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępnościstron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów

...

Link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu: http://brak

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Zofia Koszutska- Taciak, marketing@aquanet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 618359350. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Siedziba Aquanet S.A.

Siedziba Aquanet S.A. znajduje się przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu. Pod tym adresem znajduje się kompleks kilku budynków w tym m.in. siedziba Zarządu oraz biura różnych działów Spółki.

Punkt Obsługi Klienta Aquanet S.A.

Punkt Obsługi Klienta (POK) Aquanet S.A. znajduje się w budynku przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu.

Przed budynkiem dostępne są wyznaczone miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością.

Wejście oraz sam POK znajdują się na parterze budynku. Pomieszczenia (w tym toaleta) są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

W obiekcie nie ma windy. Klienci są obsługiwani na parterze budynku.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Pracownicy POK służą pomocą w razie potrzeby.

Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Na miejscu – po wcześniejszym umówieniu się – istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

Dodatkowe informacje oraz opis skrótów klawiaturowych

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.

Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab).

Aplikacje mobilne:

Aquanet S.A. udostępnia następujące aplikacje mobilne:

Wytworzył: Zofia Koszutska- Taciak

Opublikował: Zofia Koszutska-Taciak

Data wytworzenia: 2020-09-09

Data aktualizacji: 2022-03-14