Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje

Władze Spółki:

Zarząd

Paweł Chudziński - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny              
Anna Graczyk - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Techniczny      
Michał Fornal - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy   
Marek Borkowski - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju.  
 
Kadencja Zarządu wynosi cztery lata, a rozpoczęła się 24.07.2021 r.

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej Spółki V kadencji, trwającej od 15 maja 2019 r., wchodzą:

Zbyszek Grocholski - Przewodniczący
Wojciech Wiza
Beata Kocięcka
Ryszard Bardzel
Grzegorz Podolski
Radosław Woszek
Jan Grabkowski
Zygmunt Kmiecik
Andrzej Tykarski

Kadencja Rady wynosi trzy lata

Walne Zgromadzenie

Struktura własnościowa Spółki ważna od 17 sierpnia 2017 r.

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA AQUANET S.A.


lp.AkcjonariuszIlość akcjiŁączna
wartość
akcji w zł
Udział %
w kapitale zakładowym
1Miasto Poznań867 663 723867 663 723,0077,3808
2Gmina Mosina74 518 98474 518 984,006,6458
3Miasto Puszczykowo40 659 83240 659 832,003,6262
4Gmina Czerwonak28 261 51228 261 512,002,5204
5Miasto Luboń25 527 23225 527 232,002,2766
6Gmina Suchy Las25 587 69325 587 693,002,2820
7Miasto i Gmina Murowana Goślina19 900 38419 900 384,001,7748
8Miasto i Gmina Kórnik25 189 46225 189 462,002,2465
9Miasto i Gmina Swarzędz13 449 52013 449 520,001,1995
10Gmina Brodnica236 520236 520,000,0211
11Osoby fizyczne -
uprawnieni pracownicy
(11 os.)
295 360295 360,000,0263

Łącznie1 121 290 2221 121 290 222,00100,0000Kompetencje organów Spółki: kompetencje są określone w rozdziale IV Statutu Aquanet S.A.

§ 22
1. Zarząd składa się z jednego do czterech członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. Powołanie członka Zarządu przez Radę Nadzorczą następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu postępowania konkursowego dotyczącego wyboru członków Zarządu. Regulamin postępowania konkursowego dotyczącego wyboru członków Zarządu, uchwalony przez Radę Nadzorczą, podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.
2. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. 
3. Wszyscy członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. 
4. Szczegółowe obowiązki i wynagrodzenie członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. Przy zawieraniu umów z członkiem Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza w drodze uchwały może upoważnić jej Przewodniczącego lub innego jej członka do podpisania umowy z członkiem Zarządu, o treści określonej w uchwale Rady Nadzorczej, podjętej na podstawie § 29 pkt 10).

§ 23
1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. 
2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają ustanowienia prokury i nie ograniczają praw prokurentów wynikających z przepisów o prokurze.

§ 24
1. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji trwającej 4 lata.
2. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Mandat członka Zarządu wygasa również na skutek odwołania ze składu Zarządu, rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie albo śmierci.
4. Członków Zarządu powołuje, zawiesza i odwołuje Rada Nadzorcza. Wybór członka Zarządu następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu postępowania konkursowego dotyczącego wyboru członków Zarządu.

§ 25
1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do właściwości pozostałych organów Spółki. 
2. Zarząd Spółki jest uprawniony do zbywania i nabywania w imieniu Spółki nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości i udziału w użytkowaniu wieczystym oraz innych składników majątku trwałego, z zastrzeżeniem § 29 pkt 14). 
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, obecnych na posiedzeniu członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 
4. Zarząd działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.

§ 26
1. Zarząd zobowiązany jest między innymi do:
1) uchwalania Regulaminu działania Zarządu oraz Regulaminu Organizacyjnego Spółki,
2) zwoływania Walnych Zgromadzeń i przedkładania niezbędnych uchwał i dokumentów zgodnie z treścią Statutu Spółki,
3) informowania Rady Nadzorczej o sposobie wykonania prawa głosu na zgromadzeniach wspólników/walnych zgromadzeniach akcjonariuszy spółek, w których Spółka posiada udziały/akcje oraz podejmowanych na tych zgromadzeniach decyzjach.
2. Dodatkowe obowiązki informacyjne Zarządu względem Akcjonariuszy mogą być ustanowione uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

§ 27
W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Zarząd. 

§ 28
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 
2. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków. 
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata. 
4. Z zastrzeżeniem ust. 5, Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie. 
5. Pracownicy Spółki mają prawo wyboru:
1) dwóch członków Rady Nadzorczej w Radzie liczącej do sześciu członków;
2) trzech członków Rady Nadzorczej w Radzie liczącej od siedmiu do dziewięciu członków.
6. Członkowie Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 5, wybierani są w wyborach bezpośrednich i tajnych, przy zachowaniu zasady powszechności. Wynik wyborów jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia.
7. Rada Nadzorcza uchwala Regulamin, który określa tryb oraz zasady wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników. 
8. Członkowie Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 5, muszą spełniać kryteria, wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie kwalifikacji uprawniających do pełnienia funkcji w organie nadzorczym spółki z większościowym udziałem jednostki samorządu terytorialnego. 

§ 29
Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; 
2) ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku lub pokrycia straty;
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z działalności 
w danym roku obrotowym; 
4) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w punktach 1) i 2);
5) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz uchwalanie regulaminu postępowania konkursowego dotyczącego wyboru członków Zarządu;
6) wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Spółki w terminie do końca III kwartału pierwszego roku obrotowego okresu, dla którego następuje wybór firmy audytorskiej; 
7) reprezentowanie Spółki przy zawieraniu umowy z członkiem Zarządu oraz w sporze między Spółką a członkiem Zarządu, o ile nie zostanie powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia pełnomocnik, z zastrzeżeniem postanowień § 22 ust. 4; 
8) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, zgodnie z § 34;
9) określanie wysokości wynagrodzenia oraz wysokości świadczeń dodatkowych dla poszczególnych członków Zarządu – w granicach ustalonych przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z § 38 pkt 11);
10) ustalanie treści umowy zawieranej pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, na podstawie której będzie świadczył usługi zarządzania;
11) zatwierdzanie uchwalonego przez Zarząd Regulaminu działania Zarządu Spółki;
12) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej;
13) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki, w tym Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A.; 
14) wyrażanie zgody na dokonanie przez Zarząd czynności niewymienionych w zatwierdzonych planach działalności Spółki, których przedmiotem jest:
a) nabywanie, zbywanie, obciążanie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, jeżeli jednostkowa wartość transakcji przekracza kwotę  500.000,00 zł (słownie złotych pięćset tysięcy), 
b) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania w zakresie działalności nieobjętej posiadanymi przez Spółkę zezwoleniami na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, jeżeli jednostkowa wartość transakcji przekracza kwotę 500.000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy),
c) zbycie lub wniesienie jako wkład do spółki lub spółdzielni nie w pełni zamortyzowanego składnika majątku trwałego, jeżeli jednostkowa wartość transakcji przekracza kwotę  500.000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy),
d) oddanie składników aktywów trwałych w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, zaliczonych do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, do korzystania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego, jeżeli księgowa wartość bieżąca tych aktywów trwałych przekracza kwotę 500.000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy), 
e) zaciągnięcie pożyczki, kredytu lub emisji obligacji, w wysokości przekraczającej jednorazowo lub łącznie w danym roku obrotowym 5% (pięć procent) kapitału zakładowego,
f) udzielenie przez Spółkę pożyczki o wartości przekraczającej jednorazowo lub łącznie w danym roku obrotowym 0,5% (pół procent) kapitału zakładowego;
15) wyrażanie zgody na czynności Zarządu, których przedmiotem jest:
a) zlecenie obsługi prawnej, z wyłączeniem umów zastępstwa procesowego, jeżeli dokonanie tej czynności spowoduje przekroczenie o więcej niż 10% (dziesięć procent), rocznego budżetu przewidzianego na obsługę prawną w zatwierdzonych planach działalności Spółki, 
b) dokonanie darowizny, jeżeli dokonanie tej czynności spowoduje przekroczenie o więcej niż 5% (pięć procent) rocznego budżetu przewidzianego na darowizny w zatwierdzonych planach działalności Spółki;
16) wyrażanie zgody na czynności Zarządu, których przedmiotem jest:
a) obejmowanie, nabywanie, zbywanie lub obciążanie udziałów lub akcji w innych spółkach,
b) wprowadzanie w trakcie roku obrotowego nowych zadań inwestycyjnych do Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A., pod warunkiem wskazania przez Zarząd źródeł finansowania ich realizacji,
c) tworzenie i likwidacja spółek, oddziałów, zakładów lub przedstawicielstw przedsiębiorstwa Spółki, a także nabywanie przedsiębiorstw i zorganizowanych części przedsiębiorstw,
d) rozszerzanie obszaru działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków na teren kolejnych gmin;
17) wyrażanie zgody na zbycie akcji imiennych Spółki stosownie do postanowień Statutu; 
18) opiniowanie zawarcia umów zawierających warunki ograniczające prawa Akcjonariuszy wynikające z posiadanych akcji lub rodzące zobowiązania dla Akcjonariuszy; 
19) opiniowanie wniosków Zarządu do Walnego Zgromadzenia o podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
20) opiniowanie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części albo ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
21) opiniowanie łączenia, podziału, przekształcenia i likwidacji Spółki;
22) rozpatrywanie skarg na członków Zarządu.

§ 30
1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Wybór dokonuje się bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu. 
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Regulaminu. 

§ 31
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy. 
2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu, Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek winien zawierać propozycję porządku obrad. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku, w przeciwnym wypadku posiedzenie zwołuje samodzielnie wnioskodawca, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. 
3. Zaproszenia na posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być przekazywane listem poleconym, pocztą kurierską, pocztą elektroniczną, lub faxem za potwierdzeniem ich dostarczenia, wysłanymi co najmniej 6 dni, a w szczególnych sytuacjach 3 dni, przed planowanym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej i powinny zawierać proponowany porządek obrad. Regulamin Rady Nadzorczej może szczegółowo określać tryb i czas przekazywania zaproszeń na posiedzenie Rady Nadzorczej oraz wskazywać sytuacje, kiedy możliwe jest telefoniczne zwołanie posiedzenia, bez zachowania terminu przekazania zaproszenia, jednakże z uwzględnieniem sposobu przekazania proponowanego porządku obrad. 
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się z ważnych przyczyn bez formalnego zwołania, o którym mowa w ust. 3, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i wezmą w nim udział. 
5. Na zaproszenie Rady Nadzorczej, w jej posiedzeniach mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Spółki lub inne osoby.

§ 32
1. Uchwała Rady Nadzorczej jest ważnie podjęta, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a wszyscy członkowie Rady zostali skutecznie powiadomieni o posiedzeniu.
2. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą bez odbycia posiedzenia, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały. Członkowie Rady, którzy oddali głos za przyjęciem uchwały w formie innej niż pisemna, potwierdzają swój głos na piśmie najpóźniej w terminie tygodnia od dnia jej podjęcia.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego. 
4. Rada Nadzorcza nie może podjąć uchwały w sprawach nie objętych proponowanym porządkiem obrad, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni na posiedzeniu i wyrażą na to zgodę. 

§ 33
1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. 
2. Jeżeli Rada Nadzorcza została wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami, każda grupa ma prawo delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. 
3. Do członków Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 380 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym zgody udziela Walne Zgromadzenie. 
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, przy czym obowiązani są do zachowania w tajemnicy kwestii związanych z obradami oraz informacji dotyczących Spółki, powziętych w związku z pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej. 

§ 34
1. Rada Nadzorcza nie ma prawa do wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki. 
2. Rada Nadzorcza może w drodze uchwały zawieszać z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych członków Zarządu. Rada może delegować, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, oraz ustalać wysokość ich wynagrodzenia i wysokość świadczeń dodatkowych, zgodnie z postanowieniami § 38 pkt 11). 
3. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat członka Rady Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia.

§ 35
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. 

§ 36
Każda akcja Spółki daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. 

§ 37
1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt
nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu.
3. Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Dzień wysłania listów lub przesyłek uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane Akcjonariuszowi pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą Akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej.
4. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia podlega zamieszczeniu również na stronie internetowej Spółki.

§ 38
Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: 
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; 
2) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków; 
3) podejmowanie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty; 
4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz wybór Przewodniczącego Rady;
5) zatwierdzanie rocznego oraz wieloletnich planów działalności Spółki, w tym Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A.; 
6) tworzenie i przeznaczanie funduszy Spółki; 
7) wyrażanie zgody na czynności Zarządu, których przedmiotem jest zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części albo ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; 
8) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób. Powyższe nie dotyczy umów zawieranych w ramach działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 
9) wyrażanie zgody na zawieranie przez Zarząd umów zawierających warunki ograniczające prawa Akcjonariuszy wynikające z posiadanych akcji lub rodzące zobowiązania dla Akcjonariuszy;
10) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
11) ustalanie zasad i maksymalnej wysokości wynagrodzenia członków Zarządu oraz określanie prawa do świadczeń dodatkowych;
12) zatwierdzanie regulaminu postępowania konkursowego dotyczącego wyboru członków Zarządu, uchwalonego uprzednio przez Radę Nadzorczą;
13) podejmowanie uchwał w sprawie łączenia, podziału, przekształcenia i likwidacji Spółki;
14) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej, uchwalonego uprzednio przez Radę Nadzorczą; 
15) wybór firmy audytorskiej do weryfikacji sprawozdania finansowego Spółki, jeżeli 
w wyznaczonym terminie nie dokona tego Rada Nadzorcza;
16) zmiana Statutu Spółki; 
17) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; 
18) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji;
19) podejmowanie uchwał w innych sprawach, zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia przez postanowienia niniejszego Statutu lub Kodeksu spółek handlowych.

§ 39
1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenie jest ważne, gdy jest na nim reprezentowane co najmniej 50% kapitału zakładowego. 
2. Jeśli Walne Zgromadzenie nie może podejmować uchwał z powodu braku kworum, niezwłocznie zwołane będzie następne Walne Zgromadzenie z tym samym porządkiem obrad. Takie Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów Kodeksu spółek handlowych. metryczka


Wytworzył: Magdalena Szudrowicz (4 maja 2017)
Opublikował: Zofia Koszutska-Taciak (4 maja 2017, 14:44:11)

Ostatnia zmiana: Zofia Koszutska-Taciak (30 maja 2022, 08:10:51)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7357