Informacja o majątku Aquanet S.A.

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku i 31 grudnia 2021 roku

AKTYWA (w złotych)

WyszczególnienieRok 2020Rok 2021
A. AKTYWA TRWAŁE2 630 143 738,59 2 669 668 076,32
I. Wartości niematerialne i prawne22 062 025,9918 801 171,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe2 575 502 885,292 617 939 881,33
III. Należności długoterminowe677 968,33820 822,88
IV. Inwestycje długoterminowe13 071 542,3614 345 443,76
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe18 829 316,6217 760 757,12
B. AKTYWA OBROTOWE359 641 376,22306 891 312,30
I. Zapasy3 229 953,203 005 627,38
II. Należności krótkoterminowe71 658 023,5685 102 658,34
III. Inwestycje krótkoterminowe273 409 903,15201 280 236,70
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
11 343 496,3117 502 789,88
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy0,000,00
D. Udziały (akcje) własne0,000,00
AKTYWA RAZEM2 989 785 114,812 976 559 388,62


PASYWA (w złotych)

WyszczególnienieRok 2020Rok 2021
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY1 663 569 759,211 684 566 540,53
I. Kapitał (fundusz) podstawowy1 121 290 222,001 121 290 222,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy527 001 771,45541 279 537,21
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny0,000,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe       0,000,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych0,000,00
VI. Zysk (strata) netto15 277 765,7621 996 781,32
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku
obrotowego (wielkość ujemna)
0,000,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY
NA ZOBOWIĄZANIA
1 326 215 355,601 291 992 848,09
I. Rezerwy na zobowiązania129 052 268,57138 393 804,50
II. Zobowiązania długoterminowe515 483 069,80419 856 820,36
III. Zobowiązania krótkoterminowe168 573 130,94221 805 328,28
IV. Rozliczenia międzyokresowe513 106 886,29511 936 894,95
PASYWA RAZEM2 989 785 114,812 976 559 388,62

Uchwała w sprawie podziału zysku
{Uchwala 2021} (56kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Szafrańska (17 listopada 2022)
Opublikował: Zofia Koszutska-Taciak (12 maja 2017, 10:33:30)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Szafrańska (17 listopada 2022, 12:36:28)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4112