W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Informacja o majątku Aquanet S.A.

XML

Treść

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku i 31 grudnia 2022

AKTYWA (w złotych)
Wyszczególnienie Rok 2021 Rok 2022
A. AKTYWA TRWAŁE 2 669 668 076,32  2 792 223 180,42
I. Wartości niematerialne i prawne 18 801 171,23 20 540 365,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe 2 617 939 881,33 2 740 273 406,06
III. Należności długoterminowe 820 822,88 724 018,61
IV. Inwestycje długoterminowe 14 345 443,76 14 221 841,70
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 17 760 757,12 16 463 548,21
B. AKTYWA OBROTOWE 306 891 312,30 243 779 040,26
I. Zapasy 3 005 627,38 3 701 505,40
II. Należności krótkoterminowe 85 102 658,34 83 627 439,58
III. Inwestycje krótkoterminowe 201 280 236,70 139 250 971,76
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 17 502 789,88 17 199 123,52
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy 0,00 0,00
D. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00
AKTYWA RAZEM 2 976 559 388,62 3 036 002 220,68
PASYWA (w złotych)
Wyszczególnienie Rok 2021 Rok 2022
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 1 684 566 540,53 1 691 148 747,76
I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1 121 290 222,00 1 121 290 222,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy 541 279 537,21 563 276 318,53
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe        0,00 0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00
VI. Zysk (strata) netto 21 996 781,32 6 582 207,23
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku
obrotowego (wielkość ujemna)
0,00 0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY
NA ZOBOWIĄZANIA
1 291 992 848,09 1 344 853 472,92
I. Rezerwy na zobowiązania 138 393 804,50 138 519 377,07
II. Zobowiązania długoterminowe 419 856 820,36 463 586 993,13
III. Zobowiązania krótkoterminowe 221 805 328,28 252 564 435,10
IV. Rozliczenia międzyokresowe 511 936 894,95 490 182 667,62
PASYWA RAZEM 2 976 559 388,62 3 036 002 220,68

Uchwały w sprawie podziału zysku:

Załączniki