W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Statut Spółki Akcyjnej

XML

Treść

 Statut AQUANET Spółka Akcyjna - tekst jednolity obowiązujący od dnia 9.01.2023 roku

§ 1
1. Firma Spółki brzmi: ,,AQUANET" Spółka Akcyjna.  
2. Spółka może używać skrótu firmy: ,,AQUANET" S.A.  
3. Spółka może używać firmy łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym.  

§ 2
Siedzibą Spółki jest miasto Poznań.  

§ 3
Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. 

§ 4
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.  

§ 5
Spółka może tworzyć oddziały, zakłady lub przedstawicielstwa, nabywać przedsiębiorstwa i zorganizowane części przedsiębiorstw. 

§ 6
Spółka może tworzyć spółki, przystępować do innych spółek oraz uczestniczyć w organizacjach gospodarczych i samorządowych, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.  

§ 7
1. Założycielami Spółki są osoby wymienione w załączniku do Statutu (,,Lista założycieli spółki"). 
2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia w Spółkę Akcyjną spółki ,,AQUANET" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego miasta Poznania pod nazwą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poznaniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przedsiębiorstwa, o których mowa w zdaniu poprzednim.  
3. Spółka realizuje, na podstawie decyzji właściwych organów, zadania własne Gmin Akcjonariuszy Spółki w zakresie: zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, w tym odbioru i zagospodarowania wód opadowych i roztopowych. 

II PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI


§ 8
1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 
1) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z);  
2) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z);  
3) działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (PKD 38);  
4) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z);  
5) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41); 
6) roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42);  
7) roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43);  
8) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68);  
9) pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5);  
10) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);  
11) badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72);  
12) transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49);  
13) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3);  
14) handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (PKD 45);  
15) działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71);  
16) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0);  
17) telekomunikacja (PKD 61); 
18) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33); 
19) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);  
20) wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35);  
21) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);  
22) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);  
23) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z);   
24) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z); 
25) sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9);
26) pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z); 
27) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z); 
28) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z). 
2. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji od tych Akcjonariuszy, którzy nie godzą się na taką zmianę, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. 

III GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 9
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 121 290 222,00 zł (słownie złotych: jeden miliard sto dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia dwa 00/100) i składa się z 1 121 290 222 (słownie: jeden miliard sto dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) akcji imiennych, po 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda. 
2. Na kapitał zakładowy składają się: 
1) 759 133 864 (słownie: siedemset pięćdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) akcje imienne serii A od nr A 000 000 001 do nr A 766 874 344 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda;  
2) 98 378 877 (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji imiennych serii B od nr B 000 000 001 do nr B 098 378 877 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda;  
3) 985 000 (dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii C od nr C 000 001 do nr C 985 000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda;  
4) 1 015 000 (słownie: jeden milion piętnaście tysięcy) akcji imiennych serii D od nr D 0 000 001 do nr D 1 015 000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda;  
5) 15 000 000 (słownie: piętnaście milionów) akcji imiennych serii E od nr E 00 000 001 do nr E 15 000 000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda; 
6) 650 000 (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii F od nr F 000 001 do nr F 650 000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda;  
7) 234 868 281 (słownie: dwieście trzydzieści cztery miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) akcji imiennych serii G od nr G 000 000 001 do nr G 234 868 281 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda; 
8) 3 938 200 (słownie: trzy miliony dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście) akcji imiennych serii H od nr H 4 722 201 do nr H 8 660 400 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda;
9) 7 321 000 (słownie: siedem milionów trzysta dwadzieścia jeden tysięcy) akcji imiennych serii I od nr I 000 000 001 do nr I 007 321 000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda.
3. Akcje serii A zostały objęte przez wspólników w wyniku przekształcenia Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną w sposób określony w załączniku do Statutu (,,Lista założycieli spółki"). 

§ 10
Akcje Spółki są imienne. 

§ 11
Zastawnik nie ma prawa do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.  

§ 12
Akcje Spółki mogą być umarzane.  

§ 13
Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).  

§ 14
Umorzenie przymusowe akcji Spółki może nastąpić gdy przeniesienie własności akcji Spółki na Akcjonariusza odbyło się bez zachowania procedury, o której mowa w § 19 ust. 2 - 10 Statutu.  

§ 15
Umorzenie akcji Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych.  

§ 16
1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji uchwałą Walnego Zgromadzenia.  
2. Akcje mogą być obejmowane za wkłady pieniężne i niepieniężne.  
3. Podwyższony kapitał zakładowy może być pokryty środkami z kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego Spółki.  

§ 17
Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i z prawem pierwszeństwa objęcia akcji.  

§ 18
1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez firmę audytorską, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty Akcjonariuszom, z zastrzeżeniem ust. 4. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby posiadanych akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.  
2. Walne Zgromadzenie może określić dzień, według którego ustala się listę uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).  
3. Zarząd Spółki może podjąć decyzję w sprawie wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na jej wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.   
4. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć cały zysk Spółki, po dokonaniu wymaganych przez prawo odpisów, na cele Spółki.   
5. Wypłata dywidendy i innych zobowiązań pieniężnych wobec Akcjonariuszy będzie następować bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. 

§ 19
1. Akcje są zbywalne.   
2. Zbycie akcji imiennych lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego wymaga pisemnej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.   
3. Akcjonariusz zarejestrowany w rejestrze akcjonariuszy jako posiadacz akcji imiennych, zamierzający zbyć swoje akcje, zawiadamia o tym Radę Nadzorczą listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, podając liczbę akcji przeznaczonych do zbycia, cenę zbycia, proponowany termin płatności, osobę proponowanego nabywcy i datę planowanego zbycia, która powinna być wyznaczona na dzień przypadający nie wcześniej niż po upływie 2 miesięcy od daty wysłania powyższego zawiadomienia.   
4. Decyzja Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody lub jej odmowy powinna być wydana w ciągu 45 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3.  
5. W przypadku odmowy wydania zgody przez Radę Nadzorczą na zbycie akcji, powinna ona wskazać innego nabywcę, którym może być również Spółka. Cena nabycia akcji przez osobę wskazaną przez Radę Nadzorczą będzie nie wyższa od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między Akcjonariuszy. Cena ta powinna być zapłacona gotówką lub przelewem na wskazany rachunek bankowy, w terminie 90 (słownie: dziewięćdziesięciu) dni od podpisania umowy zbycia akcji.  
6. W przypadku, gdy osoba wskazana przez Radę Nadzorczą nie nabędzie akcji w ciągu trzech miesięcy od daty podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały, o której mowa w ust. 5, akcje mogą być zbyte bez ograniczeń, proponowanemu nabywcy wskazanemu w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 3. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w której osoba wskazana przez Radę Nadzorczą nie nabyła w terminie akcji z przyczyn leżących po stronie Akcjonariusza, który ubiegał się o zgodę Rady Nadzorczej na zbycie akcji.   
7. Jeżeli Rada Nadzorcza odmówi wydania zgody na zbycie akcji i nie wskaże nabywcy, bądź w terminie przewidzianym w ust. 4 nie podejmie uchwały, akcje objęte zawiadomieniem zostaną nabyte przez Spółkę w celu ich umorzenia, po cenie równej przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między Akcjonariuszy. Cena ta powinna być zapłacona gotówką lub przelewem na wskazany rachunek bankowy, w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od podpisania umowy zbycia akcji.  
8. Dla potrzeb niniejszego paragrafu, zbycie oznacza wszelkie odpłatne lub nieodpłatne przeniesienie akcji imiennych w drodze jakiejkolwiek czynności prawnej, w szczególności lecz nie wyłącznie, w drodze aportu, sprzedaży, zamiany lub darowizny oraz zbycia w razie likwidacji Akcjonariusza będącego osobą prawną.   
9. Zbycie lub zastawienie akcji, bądź ustanowienie na akcjach innego ograniczonego prawa rzeczowego dokonane wbrew postanowieniom niniejszego paragrafu jest bezskuteczne wobec Spółki.   
10. Do skutecznego nabycia akcji bądź ustanowienia na niej ograniczonego prawa rzeczowego - z zastrzeżeniem art. 3289 §2 Kodeksu spółek handlowych - konieczny jest wpis w rejestrze akcjonariuszy.

§ 20
1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.  
2. Zarząd Spółki jest zobowiązany w terminie trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i przedstawić je Radzie Nadzorczej nie później niż w terminie czterech miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.  
3. Zarząd Spółki jest zobowiązany zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie później niż pięć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. 

§ 21
Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe i inne fundusze celowe.

IV ORGANY SPÓŁKI

§ 22
1. Zarząd składa się z jednego do czterech członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. Wybór i powołanie członka Zarządu przez Radę Nadzorczą następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu postępowania konkursowego dotyczącego wyboru członków Zarządu. Regulamin postępowania konkursowego dotyczącego wyboru członków Zarządu, uchwalony przez Radę Nadzorczą, podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.
2. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. 
3. Wszyscy członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.
4. Członek Zarządu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki. 
5. Członek Zarządu nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.
6. Członek Zarządu nie narusza obowiązku dołożenia staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności, jeżeli postępując w sposób lojalny wobec Spółki, działa w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, w tym na podstawie informacji, analiz i opinii, które powinny być w danych okolicznościach uwzględnione przy dokonywaniu starannej oceny. 
7. Szczegółowe obowiązki i wynagrodzenie członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. Przy zawieraniu umów z członkiem Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza w drodze uchwały może upoważnić jej Przewodniczącego lub innego jej członka do podpisania umowy z członkiem Zarządu, o treści określonej w uchwale Rady Nadzorczej, podjętej na podstawie § 28 ust. 2 pkt 7).

§ 23
1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.  
2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają ustanowienia prokury i nie ograniczają praw prokurentów wynikających z przepisów o prokurze. 

§ 24
1. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji trwającej 4 lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Ponowne powołanie tej samej osoby na członka Zarządu jest dopuszczalne, jednak nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji. 
2. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Mandat członka Zarządu wygasa również na skutek odwołania ze składu Zarządu, rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie albo śmierci. 
4. Członków Zarządu powołuje, zawiesza i odwołuje Rada Nadzorcza. 
5. Członkowie Zarządu muszą spełniać kryteria wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie kwalifikacji uprawniających do pełnienia funkcji w  spółce z większościowym udziałem jednostki samorządu terytorialnego.

§ 25
1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do właściwości pozostałych organów Spółki. 
2. Zarząd Spółki jest uprawniony do zbywania i nabywania w imieniu Spółki nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości i udziału w użytkowaniu wieczystym oraz innych składników majątku trwałego, z zastrzeżeniem § 28 ust. 2 pkt 11).  
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, obecnych na posiedzeniu członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.  
4. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Zarządu i w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa członków Zarządu. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Zarząd może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali poinformowani o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Zarządu wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Członkowie Zarządu, którzy oddali głos w sprawie podjęcia uchwały w formie innej niż pisemna, potwierdzają swój głos na piśmie najpóźniej w terminie tygodnia od dnia  jej podjęcia. 
6. Zarząd działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą. 

§ 26
1. Zarząd zobowiązany jest między innymi do: 
1) uchwalania regulaminu Zarządu oraz Regulaminu Organizacyjnego Spółki, 
2) zwoływania Walnych Zgromadzeń i przedkładania Akcjonariuszom niezbędnych uchwał i dokumentów zgodnie z treścią Statutu Spółki.
2. Wyłącza się obowiązki informacyjne Zarządu określone w art. 3801 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych.
3. Zarząd zobowiązany jest, bez dodatkowego wezwania, do udzielania Radzie Nadzorczej pisemnych informacji:
1) o uchwałach Zarządu i ich przedmiocie oraz o udzielonych pełnomocnictwach i prokurach, 
2) o sposobie wykonania prawa głosu na zgromadzeniach wspólników/walnych zgromadzeniach akcjonariuszy spółek, w których Spółka posiada udziały/akcje oraz przedmiocie podejmowanych na tych zgromadzeniach uchwał, 
3) o wynikach ekonomiczno-finansowych Spółki - informacja kwartalna, stanowiąca raport z realizacji Planu działalności Spółki, uwzględniająca zdarzenia istotnie wpływające na sytuację Spółki oraz informacje o zawarciu ze spółką zależną lub spółką powiązaną umowy o wartości przekraczającej 50 mln zł (słownie złotych: pięćdziesiąt milionów),
4) o stopniu realizacji planów inwestycyjnych - informacja półroczna, 
5) o wynikach spółek zależnych - informacja półroczna.
4. Zarząd zobowiązany jest do przekazywania informacji, o których mowa w ust. 3, w następujących terminach:
1) informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 1) i 2) - na każde posiedzenie Rady Nadzorczej formalnie zwołane w trybie § 30 ust. 3 zdanie pierwsze,
2) informacja, o której mowa w ust. 3 pkt 3) - na każde pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej w danym kwartale formalnie zwołane w trybie § 30 ust. 3 zdanie pierwsze, jednakże nie wcześniej niż w terminie 30 dni po zakończeniu kwartału, którego informacja dotyczy, z zastrzeżeniem, że informacja za IV kwartał danego roku, zostanie przekazana do 30 kwietnia roku następującego po zakończeniu roku obrotowego,
3) informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 4) i 5) - w terminie do 15 września za I półrocze oraz do 30 marca roku następującego po zakończeniu roku obrotowego za cały rok.
5. Dodatkowe obowiązki informacyjne Zarządu względem Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej mogą być ustanowione uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 27
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.  
2. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków.  
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. 
4. Z zastrzeżeniem ust. 5, Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie.
5. Pracownicy Spółki mają prawo wyboru: 
1) dwóch członków Rady Nadzorczej w Radzie liczącej do sześciu członków; 
2) trzech członków Rady Nadzorczej w Radzie liczącej od siedmiu do dziewięciu członków. 
6. Członkowie Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 5, wybierani są w wyborach bezpośrednich i tajnych, przy zachowaniu zasady powszechności. Wynik wyborów jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia.
7. Rada Nadzorcza uchwala Regulamin, który określa tryb oraz zasady wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników.  
8. Członkowie Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 5, muszą spełniać kryteria, wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie kwalifikacji uprawniających do pełnienia funkcji w organie nadzorczym spółki z większościowym udziałem jednostki samorządu terytorialnego. 

§ 28
1. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy: 
1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;  
2) ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku albo pokrycia straty;
3) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (Sprawozdanie Rady Nadzorczej).  
2. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
1) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz uchwalanie regulaminu postępowania konkursowego dotyczącego wyboru członków Zarządu; 
2) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki w terminie do końca III kwartału pierwszego roku obrotowego okresu, dla którego następuje wybór firmy audytorskiej;  
3) opiniowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AQUANET oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej AQUANET;
4) reprezentowanie Spółki:
a) przy zawieraniu umów z doradcami Rady Nadzorczej, wybranymi zgodnie z ust. 3;
b) przy zawieraniu umowy z członkiem Zarządu oraz w sporze między Spółką a członkiem Zarządu, o ile nie zostanie powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia pełnomocnik, z zastrzeżeniem postanowień § 22 ust. 7; 
5) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, zgodnie z § 33 ust.3;
6) określanie wysokości wynagrodzenia oraz wysokości świadczeń dodatkowych dla poszczególnych członków Zarządu - w granicach ustalonych przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z § 37 pkt 12); 
7) ustalanie treści umowy zawieranej pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, na podstawie której będzie świadczył usługi zarządzania; 
8) zatwierdzanie uchwalonego przez Zarząd regulaminu Zarządu Spółki; 
9) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej;
10) opiniowanie strategii oraz rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki, w tym Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A.; 
11) wyrażanie zgody na dokonanie przez Zarząd czynności niewymienionych w zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie planach działalności Spółki, których przedmiotem jest: 
a) nabywanie, zbywanie, obciążanie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, jeżeli jednostkowa wartość transakcji przekracza kwotę  1.000.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion),  
b) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania w zakresie działalności innej niż określona w § 7 ust. 3, jeżeli jednostkowa wartość transakcji przekracza kwotę 1.000.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion), 
c) zbycie lub wniesienie jako wkład do spółki lub spółdzielni nie w pełni zamortyzowanego składnika majątku trwałego, jeżeli jednostkowa wartość transakcji przekracza kwotę  1.000.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion), 
d) oddanie składników aktywów trwałych w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, zaliczonych do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, do korzystania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego, jeżeli księgowa wartość bieżąca tych aktywów trwałych przekracza kwotę 1.000.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion),  
e) zaciągnięcie pożyczki, kredytu lub emisji obligacji, w wysokości przekraczającej jednorazowo lub łącznie w danym roku obrotowym 5% (pięć procent) kapitału zakładowego, 
f) udzielenie przez Spółkę pożyczki o wartości przekraczającej jednorazowo lub łącznie w danym roku obrotowym 0,5% (pół procent) kapitału zakładowego; 
12) wyrażanie zgody na czynności Zarządu, których przedmiotem jest: 
a) zlecenie obsługi prawnej, z wyłączeniem umów zastępstwa procesowego, jeżeli dokonanie tej czynności spowoduje przekroczenie o więcej niż 10% (dziesięć procent), rocznego budżetu przewidzianego na obsługę prawną w zatwierdzonych planach działalności Spółki,  
b) dokonanie darowizny, jeżeli dokonanie tej czynności spowoduje przekroczenie o więcej niż 5% (pięć procent) rocznego budżetu przewidzianego na darowizny w zatwierdzonych planach działalności Spółki; 
13) wyrażanie zgody na czynności Zarządu, których przedmiotem jest:
a) obejmowanie, nabywanie, zbywanie lub obciążanie udziałów lub akcji w innych spółkach,
b) wprowadzanie w trakcie roku obrotowego nowych zadań inwestycyjnych do Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A., pod warunkiem wskazania przez Zarząd źródeł finansowania ich realizacji, 
c) tworzenie i likwidacja spółek, oddziałów, zakładów lub przedstawicielstw przedsiębiorstwa Spółki, a także nabywanie przedsiębiorstw i zorganizowanych części przedsiębiorstw,
d) rozszerzanie obszaru działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków na teren kolejnych gmin; 
14) wyrażanie zgody na zbycie akcji imiennych Spółki stosownie do postanowień Statutu;  
15) opiniowanie zawarcia umów zawierających warunki ograniczające prawa Akcjonariuszy wynikające z posiadanych akcji lub rodzące zobowiązania dla Akcjonariuszy;  
16) opiniowanie wniosków Zarządu do Walnego Zgromadzenia o podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki; 
17) opiniowanie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części albo ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego; 
18) opiniowanie łączenia, podziału, przekształcenia i likwidacji Spółki; 
19) rozpatrywanie skarg na członków Zarządu;
20) opiniowanie spraw na wniosek Zarządu lub Walnego Zgromadzenia. 
3. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku, jak również przygotowania określonych analiz oraz opinii, przez doradcę Rady Nadzorczej, wybranego z uwzględnieniem przepisów i warunków udzielania zamówień publicznych w Spółce, z zastrzeżeniem, iż maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego, wprowadzany jest przez Zarząd w zadeklarowanej przez Radę Nadzorczą wysokości do Planu działalności Spółki, zatwierdzanego przez Walne Zgromadzenie. Zgody na przekroczenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej udziela Walne Zgromadzenie na umotywowany wniosek Rady Nadzorczej.
4. Wyłącza się stosowanie art. 3841 Kodeksu spółek handlowych.

§ 29
1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Wyboru dokonuje się bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu.  
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Regulaminu.  

§ 30
1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej.  
2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, nie zwoła posiedzenia zgodnie ze zdaniem poprzednim, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie. 
3. Zaproszenia zwołujące posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być przekazywane listem poleconym, pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną za potwierdzeniem ich dostarczenia, wysłanymi co najmniej 6 dni, a w szczególnych sytuacjach 3 dni, przed planowanym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej i powinny zawierać datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. Regulamin Rady Nadzorczej  szczegółowo określa sposób oraz terminy zwołania posiedzeń Rady Nadzorczej oraz wskazuje sytuacje, kiedy możliwe jest telefoniczne zwołanie posiedzenia, bez zachowania terminu przekazania zaproszenia, jednakże z uwzględnieniem sposobu przekazania proponowanego porządku obrad. 
4. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również  bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. 
5. Na zaproszenie Rady Nadzorczej, w jej posiedzeniach mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Spółki lub inne osoby. 

§ 31
1. Uchwała Rady Nadzorczej jest ważnie podjęta, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a wszyscy członkowie Rady zostali skutecznie powiadomieni o posiedzeniu. 
2. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą bez odbycia posiedzenia, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Członkowie Rady, którzy oddali głos za przyjęciem uchwały w formie innej niż pisemna, potwierdzają swój głos na piśmie najpóźniej w terminie tygodnia od dnia jej podjęcia. 
3. Z zastrzeżeniem postanowień § 29 ust. 1 zdanie trzecie, Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego.  
4. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi. 
5. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne.  Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka lub członków Rady Nadzorczej zaakceptowany przez większość członków Rady Nadzorczej. 

§ 32
1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie.  
2. Jeżeli Rada Nadzorcza została wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami, każda grupa ma prawo delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Członkowie ci mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Zarząd jest obowiązany zawiadomić ich uprzednio o każdym swoim posiedzeniu oraz zarządzeniu głosowania w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie delegowani do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych mają także prawo podejmować indywidualnie czynności nadzorcze określone w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych. 
3. Rada Nadzorcza może również:
1) delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych;
2) ustanawiać doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (Komitet Rady Nadzorczej).
4. Skorzystanie przez Radę Nadzorczą z uprawnień określonych w ust. 3 nie zwalnia członków Rady Nadzorczej z odpowiedzialności za sprawowanie nadzoru w Spółce. Delegowany członek Rady Nadzorczej oraz komitet Rady Nadzorczej mają prawo podejmować czynności nadzorcze określone w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej. Delegowany członek Rady Nadzorczej oraz komitet Rady Nadzorczej powinni co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.
5. Do członków Rady Nadzorczej, oddelegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, stosuje się odpowiednio zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 380 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym zgody w imieniu Spółki na działalność konkurencyjną udziela Walne Zgromadzenie.  
6. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 
7. Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki. 
8. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.
9. Członek Rady Nadzorczej nie narusza obowiązku dołożenia staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności, jeżeli postępując w sposób lojalny wobec Spółki, działa w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, w tym na podstawie informacji, analiz i opinii, które powinny być w danych okolicznościach uwzględnione przy dokonywaniu starannej oceny.

§ 33
1. Rada Nadzorcza nie ma prawa do wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.  
2. Rada Nadzorcza może w drodze uchwały zawieszać z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych członków Zarządu. Rada może delegować, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, oraz ustalać wysokość ich wynagrodzenia i wysokość świadczeń dodatkowych, zgodnie z postanowieniami § 37 pkt 12).  
3. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat członka Rady Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. 

§ 34
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.  

§ 35
Każda akcja Spółki daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. 

§ 36
1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.   
2. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu.   
3. Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów lub przesyłek uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane Akcjonariuszowi pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą Akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej.  
4. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia podlega zamieszczeniu również na stronie internetowej Spółki. 

§ 37
Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: 
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;  
2) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków;  
3) podejmowanie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty;  
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AQUANET oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej AQUANET;
5) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz wybór Przewodniczącego Rady; 
6) zatwierdzanie strategii, rocznego oraz wieloletnich planów działalności Spółki, w tym Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A.;  
7) tworzenie kapitałów i funduszy w Spółce oraz decydowanie o przeznaczeniu zgromadzonych na nich środków;  
8) wyrażanie zgody na czynności Zarządu, których przedmiotem jest zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części albo ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;  
9) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób. Powyższe nie dotyczy umów zawieranych w ramach działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;  
10) wyrażanie zgody na zawieranie przez Zarząd umów zawierających warunki ograniczające prawa Akcjonariuszy wynikające z posiadanych akcji lub rodzące zobowiązania dla Akcjonariuszy; 
11) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
12) ustalanie zasad i maksymalnej wysokości wynagrodzenia członków Zarządu oraz określanie prawa do świadczeń dodatkowych; 
13) zatwierdzanie regulaminu postępowania konkursowego dotyczącego wyboru członków Zarządu, uchwalonego uprzednio przez Radę Nadzorczą; 
14) podejmowanie uchwał w sprawie łączenia, podziału, przekształcenia i likwidacji Spółki; 
15) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej, uchwalonego uprzednio przez Radę Nadzorczą;  
16) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki, jeżeli w wyznaczonym terminie nie dokona tego Rada Nadzorcza;
17) zmiana Statutu Spółki;  
18) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;  
19) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji; 
20) podejmowanie uchwał w innych sprawach, zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia przez postanowienia niniejszego Statutu lub Kodeksu spółek handlowych. 

§ 38 
1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenie jest ważne, gdy jest na nim reprezentowane co najmniej 50% kapitału zakładowego.  
2. Jeśli Walne Zgromadzenie nie może podejmować uchwał z powodu braku kworum, o którym mowa w ust. 1, Zarząd jest zobowiązany niezwłocznie zwołać kolejne Walne Zgromadzenie z tym samym porządkiem obrad. Walne Zgromadzenie zwołane w tym trybie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 39
Rozwiązanie i likwidacja Spółki następuje na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.  

§ 40
Ilekroć w Statucie mowa jest o kwotach odpowiadających wartości zobowiązań lub umów, przyjmuje się, że są to kwoty netto, tj. bez uwzględnienia stawki podatku VAT, o ile występuje. 

Lista założycieli spółki 
Lp.   Akcjonariusz 
1. Miasto Poznań 
2. Gmina Mosina 
3. Miasto Puszczykowo 
4. Gmina Czerwonak
5. Miasto Luboń 
6. Gmina Suchy Las
7. Miasto i Gmina Murowana Goślina
8. Miasto i Gmina Swarzędz 
9. Gmina Kórnik 
10. Gmina Brodnica 
11. Abel Wilibald 
12. Adamczak Robert 
13. Auer Roman 
14. Awtuch Jacek
15. Bejma Roman 
16. Bohn Ryszard 
17. Celmer Przemysław 
18. Chudziński Paweł 
19. Cierżyński Julian 
20. Czachowska Helena 
21. Dolata Paweł 
22. Dornowski Krzysztof 
23. Draszkiewicz Maciej 
24. Dudlik Włodzimierz 
25. Fąferek Andrzej 
26. Figlak Joanna 
27. Gabryś Alicja 
28. Gabryś Andrzej 
29. Gawroński Wojciech
30. Górecki Czesław 
31. Gracz Mieczysław 
32. Guzy Felicjan 
33. Hajt Teresa 
34. Hajt Zbyszek 
35. Hełpa Przemysław 
36. Jagiełło Stanisław 
37. Jędrusiak Piotr 
38. Jędrzejczak Dariusz 
39. Kaczmarek Karol 
40. Kapałczyński Dariusz 
41. Kiciński Paweł 
42. Kołpowska Mirosława
43. Krotecka Helena 
44. Kubiak Zbigniew 
45. Kubiak Zygmunt 
46. Kurzyca Beata 
47. Kwaśny Krzysztof 
48. Łuczak Mieczysław 
49. Łuczyk Dariusz 
50. Maik Witold
51. Majchrzak Aniela 
52. Marchińska Anna 
53. Marciniak Beata 
54. Mazurczak Mariola 
55. Mazurkiewicz Roman 
56. Mendowski Jarosław 
57. Michalak Krystyna 
58. Milej Robert
59. Minicka Iwona 
60. Molenda Elżbieta 
61. Nowak Anna 
62. Nowak Stanisław 
63. Nowakowski Wojciech 
64. Nowicki Marek 
65. Orłowski Piotr 
66. Paczyński Dariusz 
67. Palacz-Sokołowska Barbara 
68. Pancerzyńska Ewa 
69. Paprzycki Wojciech
70. Piątek Krzysztof 
71. Pieczyński Jan 
72. Piotrowski Ryszard 
73. Ponicka-Kaczmarek Marzena 
74. Poznań Henryk 
75. Przybylski Roman 
76. Ratajczak Zdzisław 
77. Richter Paweł 
78. Roszak Kazimierz 
79. Rozynek Tadeusz 
80. Rutkowski Paweł 
81. Sieiński Eugeniusz 
82. Socha Zbigniew 
83. Stróżyk Daniel 
84. Stróżyk Krystyna 
85. Stróżyk Magdalena 
86. Stryszyk Stanisław 
87. Sypniewski Krzysztof 
88. Szmytka Jerzy 
89. Szypura Andrzej
90. Świderski Stanisław 
91. Taciak Bogdan 
92. Tamborski Michał 
93. Tarko Stanisław 
94. Walczak Zenon 
95. Walkowiak Jacek
96. Wechta Włodzimierz 
97. Więckowski Sławomir
98. Wiśniewski Jerzy  
99. Wiśniewski Wojciech 
100. Wittmann - Mińska Mirosława 
101. Wittmann Zofia 
102. Włódarczak Michał 
103. Wojciechowska Marta 
104. Wojciechowski Robert 
105. Woźniak Aneta 
106. Zagrodzka Irena 
107. Zalewska Krystyna 
108. Zalewski Roman 
109. Ziobro Rafał 
110. Żak Hieronim  
111. Żołnowski Marian"