W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje

XML

Treść

Władze Spółki:
 
Zarząd
Paweł Chudziński - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny              
Anna Graczyk - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Techniczny      
Marek Borkowski - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju.  
 
Kadencja Zarządu wynosi cztery lata, a rozpoczęła się 24.07.2021 r.
Rada Nadzorcza
 
W skład Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji, trwającej od 12 maja 2023 r., wchodzą:
Marian Gorynia - Przewodniczący
Jarosław Plaszczak
Wojciech Wiza
Renata Tomusiak 
Andrzej Tykarski
Radosław Woszek
Beata Ławniczak
Piotr Patyk
Szymon Muszyński.


Kadencja Rady wynosi trzy lata
 
Walne Zgromadzenie
 
Struktura własnościowa Spółki ważna od 17 sierpnia 2017 r.

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA AQUANET S.A.


lp. Akcjonariusz Ilość akcji Łączna
wartość
akcji w zł
Udział %
w kapitale zakładowym
1 Miasto Poznań 867 663 723 867 663 723,00 77,3808
2 Gmina Mosina 74 518 984 74 518 984,00 6,6458
3 Miasto Puszczykowo 40 659 832 40 659 832,00 3,6262
4 Gmina Czerwonak 28 261 512 28 261 512,00 2,5204
5 Miasto Luboń 25 527 232 25 527 232,00 2,2766
6 Gmina Suchy Las 25 587 693 25 587 693,00 2,2820
7 Miasto i Gmina Murowana Goślina 19 900 384 19 900 384,00 1,7748
8 Miasto i Gmina Kórnik 25 189 462 25 189 462,00 2,2465
9 Miasto i Gmina Swarzędz 13 449 520 13 449 520,00 1,1995
10 Gmina Brodnica 236 520 236 520,00 0,0211
11 Osoby fizyczne -
uprawnieni pracownicy
(11 os.)
295 360 295 360,00 0,0263
  Łącznie 1 121 290 222 1 121 290 222,00 100,0000Kompetencje organów Spółki: kompetencje są określone w rozdziale IV Statutu Aquanet S.A.
§ 22
1. Zarząd składa się z jednego do czterech członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. Wybór i powołanie członka Zarządu przez Radę Nadzorczą następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu postępowania konkursowego dotyczącego wyboru członków Zarządu. Regulamin postępowania konkursowego dotyczącego wyboru członków Zarządu, uchwalony przez Radę Nadzorczą, podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.
2. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. 
3. Wszyscy członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.
4. Członek Zarządu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki. 
5. Członek Zarządu nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.
6. Członek Zarządu nie narusza obowiązku dołożenia staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności, jeżeli postępując w sposób lojalny wobec Spółki, działa w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, w tym na podstawie informacji, analiz i opinii, które powinny być w danych okolicznościach uwzględnione przy dokonywaniu starannej oceny. 
7. Szczegółowe obowiązki i wynagrodzenie członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. Przy zawieraniu umów z członkiem Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza w drodze uchwały może upoważnić jej Przewodniczącego lub innego jej członka do podpisania umowy z członkiem Zarządu, o treści określonej w uchwale Rady Nadzorczej, podjętej na podstawie § 28 ust. 2 pkt 7).
 
§ 23
1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.  
2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają ustanowienia prokury i nie ograniczają praw prokurentów wynikających z przepisów o prokurze. 
 
§ 24
1. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji trwającej 4 lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Ponowne powołanie tej samej osoby na członka Zarządu jest dopuszczalne, jednak nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji. 
2. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Mandat członka Zarządu wygasa również na skutek odwołania ze składu Zarządu, rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie albo śmierci. 
4. Członków Zarządu powołuje, zawiesza i odwołuje Rada Nadzorcza. 
5. Członkowie Zarządu muszą spełniać kryteria wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie kwalifikacji uprawniających do pełnienia funkcji w  spółce z większościowym udziałem jednostki samorządu terytorialnego.
 
§ 25
1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do właściwości pozostałych organów Spółki. 
2. Zarząd Spółki jest uprawniony do zbywania i nabywania w imieniu Spółki nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości i udziału w użytkowaniu wieczystym oraz innych składników majątku trwałego, z zastrzeżeniem § 28 ust. 2 pkt 11).  
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, obecnych na posiedzeniu członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.  
4. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Zarządu i w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa członków Zarządu. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Zarząd może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali poinformowani o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Zarządu wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Członkowie Zarządu, którzy oddali głos w sprawie podjęcia uchwały w formie innej niż pisemna, potwierdzają swój głos na piśmie najpóźniej w terminie tygodnia od dnia  jej podjęcia. 
6. Zarząd działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą. 
 
§ 26
1. Zarząd zobowiązany jest między innymi do: 
1) uchwalania regulaminu Zarządu oraz Regulaminu Organizacyjnego Spółki, 
2) zwoływania Walnych Zgromadzeń i przedkładania Akcjonariuszom niezbędnych uchwał i dokumentów zgodnie z treścią Statutu Spółki.
2. Wyłącza się obowiązki informacyjne Zarządu określone w art. 3801 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych.
3. Zarząd zobowiązany jest, bez dodatkowego wezwania, do udzielania Radzie Nadzorczej pisemnych informacji:
1) o uchwałach Zarządu i ich przedmiocie oraz o udzielonych pełnomocnictwach i prokurach, 
2) o sposobie wykonania prawa głosu na zgromadzeniach wspólników/walnych zgromadzeniach akcjonariuszy spółek, w których Spółka posiada udziały/akcje oraz przedmiocie podejmowanych na tych zgromadzeniach uchwał, 
3) o wynikach ekonomiczno-finansowych Spółki - informacja kwartalna, stanowiąca raport z realizacji Planu działalności Spółki, uwzględniająca zdarzenia istotnie wpływające na sytuację Spółki oraz informacje o zawarciu ze spółką zależną lub spółką powiązaną umowy o wartości przekraczającej 50 mln zł (słownie złotych: pięćdziesiąt milionów),
4) o stopniu realizacji planów inwestycyjnych - informacja półroczna, 
5) o wynikach spółek zależnych - informacja półroczna.
4. Zarząd zobowiązany jest do przekazywania informacji, o których mowa w ust. 3, w następujących terminach:
1) informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 1) i 2) - na każde posiedzenie Rady Nadzorczej formalnie zwołane w trybie § 30 ust. 3 zdanie pierwsze,
2) informacja, o której mowa w ust. 3 pkt 3) - na każde pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej w danym kwartale formalnie zwołane w trybie § 30 ust. 3 zdanie pierwsze, jednakże nie wcześniej niż w terminie 30 dni po zakończeniu kwartału, którego informacja dotyczy, z zastrzeżeniem, że informacja za IV kwartał danego roku, zostanie przekazana do 30 kwietnia roku następującego po zakończeniu roku obrotowego,
3) informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 4) i 5) - w terminie do 15 września za I półrocze oraz do 30 marca roku następującego po zakończeniu roku obrotowego za cały rok.
5. Dodatkowe obowiązki informacyjne Zarządu względem Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej mogą być ustanowione uchwałą Walnego Zgromadzenia.
 
§ 27
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.  
2. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków.  
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. 
4. Z zastrzeżeniem ust. 5, Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie.
5. Pracownicy Spółki mają prawo wyboru: 
1) dwóch członków Rady Nadzorczej w Radzie liczącej do sześciu członków; 
2) trzech członków Rady Nadzorczej w Radzie liczącej od siedmiu do dziewięciu członków. 
6. Członkowie Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 5, wybierani są w wyborach bezpośrednich i tajnych, przy zachowaniu zasady powszechności. Wynik wyborów jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia.
7. Rada Nadzorcza uchwala Regulamin, który określa tryb oraz zasady wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników.  
8. Członkowie Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 5, muszą spełniać kryteria, wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie kwalifikacji uprawniających do pełnienia funkcji w organie nadzorczym spółki z większościowym udziałem jednostki samorządu terytorialnego. 
 
§ 28
1. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy: 
1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;  
2) ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku albo pokrycia straty;
3) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (Sprawozdanie Rady Nadzorczej).  
2. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
1) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz uchwalanie regulaminu postępowania konkursowego dotyczącego wyboru członków Zarządu; 
2) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki w terminie do końca III kwartału pierwszego roku obrotowego okresu, dla którego następuje wybór firmy audytorskiej;  
3) opiniowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AQUANET oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej AQUANET;
4) reprezentowanie Spółki:
a) przy zawieraniu umów z doradcami Rady Nadzorczej, wybranymi zgodnie z ust. 3;
b) przy zawieraniu umowy z członkiem Zarządu oraz w sporze między Spółką a członkiem Zarządu, o ile nie zostanie powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia pełnomocnik, z zastrzeżeniem postanowień § 22 ust. 7; 
5) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, zgodnie z § 33 ust.3;
6) określanie wysokości wynagrodzenia oraz wysokości świadczeń dodatkowych dla poszczególnych członków Zarządu - w granicach ustalonych przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z § 37 pkt 12); 
7) ustalanie treści umowy zawieranej pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, na podstawie której będzie świadczył usługi zarządzania; 
8) zatwierdzanie uchwalonego przez Zarząd regulaminu Zarządu Spółki; 
9) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej;
10) opiniowanie strategii oraz rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki, w tym Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A.; 
11) wyrażanie zgody na dokonanie przez Zarząd czynności niewymienionych w zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie planach działalności Spółki, których przedmiotem jest: 
a) nabywanie, zbywanie, obciążanie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, jeżeli jednostkowa wartość transakcji przekracza kwotę  1.000.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion),  
b) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania w zakresie działalności innej niż określona w § 7 ust. 3, jeżeli jednostkowa wartość transakcji przekracza kwotę 1.000.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion), 
c) zbycie lub wniesienie jako wkład do spółki lub spółdzielni nie w pełni zamortyzowanego składnika majątku trwałego, jeżeli jednostkowa wartość transakcji przekracza kwotę  1.000.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion), 
d) oddanie składników aktywów trwałych w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, zaliczonych do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, do korzystania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego, jeżeli księgowa wartość bieżąca tych aktywów trwałych przekracza kwotę 1.000.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion),  
e) zaciągnięcie pożyczki, kredytu lub emisji obligacji, w wysokości przekraczającej jednorazowo lub łącznie w danym roku obrotowym 5% (pięć procent) kapitału zakładowego, 
f) udzielenie przez Spółkę pożyczki o wartości przekraczającej jednorazowo lub łącznie w danym roku obrotowym 0,5% (pół procent) kapitału zakładowego; 
12) wyrażanie zgody na czynności Zarządu, których przedmiotem jest: 
a) zlecenie obsługi prawnej, z wyłączeniem umów zastępstwa procesowego, jeżeli dokonanie tej czynności spowoduje przekroczenie o więcej niż 10% (dziesięć procent), rocznego budżetu przewidzianego na obsługę prawną w zatwierdzonych planach działalności Spółki,  
b) dokonanie darowizny, jeżeli dokonanie tej czynności spowoduje przekroczenie o więcej niż 5% (pięć procent) rocznego budżetu przewidzianego na darowizny w zatwierdzonych planach działalności Spółki; 
13) wyrażanie zgody na czynności Zarządu, których przedmiotem jest:
a) obejmowanie, nabywanie, zbywanie lub obciążanie udziałów lub akcji w innych spółkach,
b) wprowadzanie w trakcie roku obrotowego nowych zadań inwestycyjnych do Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A., pod warunkiem wskazania przez Zarząd źródeł finansowania ich realizacji, 
c) tworzenie i likwidacja spółek, oddziałów, zakładów lub przedstawicielstw przedsiębiorstwa Spółki, a także nabywanie przedsiębiorstw i zorganizowanych części przedsiębiorstw,
d) rozszerzanie obszaru działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków na teren kolejnych gmin; 
14) wyrażanie zgody na zbycie akcji imiennych Spółki stosownie do postanowień Statutu;  
15) opiniowanie zawarcia umów zawierających warunki ograniczające prawa Akcjonariuszy wynikające z posiadanych akcji lub rodzące zobowiązania dla Akcjonariuszy;  
16) opiniowanie wniosków Zarządu do Walnego Zgromadzenia o podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki; 
17) opiniowanie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części albo ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego; 
18) opiniowanie łączenia, podziału, przekształcenia i likwidacji Spółki; 
19) rozpatrywanie skarg na członków Zarządu;
20) opiniowanie spraw na wniosek Zarządu lub Walnego Zgromadzenia. 
3. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku, jak również przygotowania określonych analiz oraz opinii, przez doradcę Rady Nadzorczej, wybranego z uwzględnieniem przepisów i warunków udzielania zamówień publicznych w Spółce, z zastrzeżeniem, iż maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego, wprowadzany jest przez Zarząd w zadeklarowanej przez Radę Nadzorczą wysokości do Planu działalności Spółki, zatwierdzanego przez Walne Zgromadzenie. Zgody na przekroczenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej udziela Walne Zgromadzenie na umotywowany wniosek Rady Nadzorczej.
4. Wyłącza się stosowanie art. 3841 Kodeksu spółek handlowych.
 
§ 29
1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Wyboru dokonuje się bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu.  
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Regulaminu.  
 
§ 30
1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej.  
2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, nie zwoła posiedzenia zgodnie ze zdaniem poprzednim, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie. 
3. Zaproszenia zwołujące posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być przekazywane listem poleconym, pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną za potwierdzeniem ich dostarczenia, wysłanymi co najmniej 6 dni, a w szczególnych sytuacjach 3 dni, przed planowanym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej i powinny zawierać datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. Regulamin Rady Nadzorczej  szczegółowo określa sposób oraz terminy zwołania posiedzeń Rady Nadzorczej oraz wskazuje sytuacje, kiedy możliwe jest telefoniczne zwołanie posiedzenia, bez zachowania terminu przekazania zaproszenia, jednakże z uwzględnieniem sposobu przekazania proponowanego porządku obrad. 
4. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również  bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. 
5. Na zaproszenie Rady Nadzorczej, w jej posiedzeniach mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Spółki lub inne osoby. 
 
§ 31
1. Uchwała Rady Nadzorczej jest ważnie podjęta, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a wszyscy członkowie Rady zostali skutecznie powiadomieni o posiedzeniu. 
2. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą bez odbycia posiedzenia, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Członkowie Rady, którzy oddali głos za przyjęciem uchwały w formie innej niż pisemna, potwierdzają swój głos na piśmie najpóźniej w terminie tygodnia od dnia jej podjęcia. 
3. Z zastrzeżeniem postanowień § 29 ust. 1 zdanie trzecie, Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego.  
4. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi. 
5. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne.  Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka lub członków Rady Nadzorczej zaakceptowany przez większość członków Rady Nadzorczej. 
 
§ 32
1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie.  
2. Jeżeli Rada Nadzorcza została wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami, każda grupa ma prawo delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Członkowie ci mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Zarząd jest obowiązany zawiadomić ich uprzednio o każdym swoim posiedzeniu oraz zarządzeniu głosowania w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie delegowani do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych mają także prawo podejmować indywidualnie czynności nadzorcze określone w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych. 
3. Rada Nadzorcza może również:
1) delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych;
2) ustanawiać doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (Komitet Rady Nadzorczej).
4. Skorzystanie przez Radę Nadzorczą z uprawnień określonych w ust. 3 nie zwalnia członków Rady Nadzorczej z odpowiedzialności za sprawowanie nadzoru w Spółce. Delegowany członek Rady Nadzorczej oraz komitet Rady Nadzorczej mają prawo podejmować czynności nadzorcze określone w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej. Delegowany członek Rady Nadzorczej oraz komitet Rady Nadzorczej powinni co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.
5. Do członków Rady Nadzorczej, oddelegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, stosuje się odpowiednio zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 380 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym zgody w imieniu Spółki na działalność konkurencyjną udziela Walne Zgromadzenie.  
6. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 
7. Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki. 
8. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.
9. Członek Rady Nadzorczej nie narusza obowiązku dołożenia staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności, jeżeli postępując w sposób lojalny wobec Spółki, działa w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, w tym na podstawie informacji, analiz i opinii, które powinny być w danych okolicznościach uwzględnione przy dokonywaniu starannej oceny.
 
§ 33
1. Rada Nadzorcza nie ma prawa do wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.  
2. Rada Nadzorcza może w drodze uchwały zawieszać z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych członków Zarządu. Rada może delegować, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, oraz ustalać wysokość ich wynagrodzenia i wysokość świadczeń dodatkowych, zgodnie z postanowieniami § 37 pkt 12).  
3. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat członka Rady Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. 
 
§ 34
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.  
 
§ 35
Każda akcja Spółki daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. 
 
§ 36
1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.   
2. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu.   
3. Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów lub przesyłek uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane Akcjonariuszowi pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą Akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej.  
4. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia podlega zamieszczeniu również na stronie internetowej Spółki. 
 
§ 37
Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: 
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;  
2) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków;  
3) podejmowanie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty;  
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AQUANET oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej AQUANET;
5) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz wybór Przewodniczącego Rady; 
6) zatwierdzanie strategii, rocznego oraz wieloletnich planów działalności Spółki, w tym Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A.;  
7) tworzenie kapitałów i funduszy w Spółce oraz decydowanie o przeznaczeniu zgromadzonych na nich środków;  
8) wyrażanie zgody na czynności Zarządu, których przedmiotem jest zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części albo ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;  
9) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób. Powyższe nie dotyczy umów zawieranych w ramach działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;  
10) wyrażanie zgody na zawieranie przez Zarząd umów zawierających warunki ograniczające prawa Akcjonariuszy wynikające z posiadanych akcji lub rodzące zobowiązania dla Akcjonariuszy; 
11) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
12) ustalanie zasad i maksymalnej wysokości wynagrodzenia członków Zarządu oraz określanie prawa do świadczeń dodatkowych; 
13) zatwierdzanie regulaminu postępowania konkursowego dotyczącego wyboru członków Zarządu, uchwalonego uprzednio przez Radę Nadzorczą; 
14) podejmowanie uchwał w sprawie łączenia, podziału, przekształcenia i likwidacji Spółki; 
15) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej, uchwalonego uprzednio przez Radę Nadzorczą;  
16) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki, jeżeli w wyznaczonym terminie nie dokona tego Rada Nadzorcza;
17) zmiana Statutu Spółki;  
18) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;  
19) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji; 
20) podejmowanie uchwał w innych sprawach, zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia przez postanowienia niniejszego Statutu lub Kodeksu spółek handlowych. 
 
§ 38 
1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenie jest ważne, gdy jest na nim reprezentowane co najmniej 50% kapitału zakładowego.  
2. Jeśli Walne Zgromadzenie nie może podejmować uchwał z powodu braku kworum, o którym mowa w ust. 1, Zarząd jest zobowiązany niezwłocznie zwołać kolejne Walne Zgromadzenie z tym samym porządkiem obrad. Walne Zgromadzenie zwołane w tym trybie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.